Steunarmbandjes borstkanker: helpen in de strijd

armband amour staal schakels zilver

Welkom ​bij ons blogartikel over​ steunarmbandjes ​voor borstkanker: ​kleine maar⁣ krachtige symbolen⁣ in ⁢de strijd tegen deze‍ ziekte.​ Borstkanker is ​een‌ uitdagend⁤ gevecht dat ⁣vele⁢ vrouwen over de‍ hele wereld ⁢treft,⁣ maar⁣ met de⁢ steun van deze‌ armbandjes kunnen we samen⁣ een verschil maken. In dit artikel zullen ‌we de betekenis, voordelen en diverse opties ‌van steunarmbandjes bespreken, zodat je geïnspireerd kunt raken om je eigen⁢ steentje bij te dragen. ⁤Of je nu⁤ zelf ⁢de strijd tegen⁤ borstkanker voert, een dierbare steunt of⁢ gewoon bewustzijn wilt ‍creëren, ‌steunarmbandjes zijn ⁤een prachtige manier om je solidariteit te ‌tonen. Doe met ons ⁢mee‌ op deze reis van hoop en empowerment!

Inhoudsopgave

1. “Wat ⁤zijn‌ steunarmbandjes voor‍ borstkanker en hoe werken ze?”

Steunarmbandjes ‌voor borstkanker ⁣zijn⁤ kleine, symbolische ⁤sieraden die mensen‌ dragen ⁣om hun steun,​ solidariteit en bewustzijn te tonen voor ⁤de strijd tegen‌ borstkanker. Deze armbandjes ⁤zijn vaak gemaakt van elastische materialen zoals siliconen en ⁢hebben‍ meestal⁣ een opvallende roze kleur, die symbool staat voor borstkanker.

De⁣ werking ⁣van steunarmbandjes​ is eenvoudig maar krachtig. Door ⁢het dragen⁢ van zo’n ⁣armbandje laat een persoon ‍zien dat​ ze zich betrokken voelen⁣ bij de borstkankergemeenschap⁣ en dat ze hun ⁣steun willen betuigen‍ aan degenen die met de ziekte te maken hebben. Voor ‌degenen ⁣die​ de ziekte hebben overwonnen, kunnen deze armbandjes een⁣ symbool​ van trots en doorzettingsvermogen zijn.

Steunarmbandjes hebben ook‍ een belangrijke rol ​in het​ vergroten ⁢van⁤ het ⁤bewustzijn rondom borstkanker. Door deze armbandjes te dragen, worden mensen eraan herinnerd om regelmatig zelfonderzoek te doen, om afspraken te​ maken voor screenings‌ en⁤ om‍ zich bewust‌ te zijn van de symptomen⁣ van⁢ borstkanker. Steunarmbandjes fungeren als een visueel symbool dat het onderwerp bespreekbaar maakt ‍en mensen aanmoedigt om open te⁤ zijn ⁣over hun ervaringen ‍met borstkanker.

In het kort, steunarmbandjes voor borstkanker zijn een krachtig symbool van solidariteit ⁣en bewustzijn. ‍Door deze armbandjes te dragen, kunnen mensen ‌een positieve bijdrage leveren aan‍ de strijd ⁤tegen borstkanker ⁢en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen.

Steunarmbandjes borstkanker: helpen in de strijd.

2. “De symbolische betekenis achter steunarmbandjes bij borstkanker”

Steunarmbandjes ​bij borstkanker zijn niet alleen uitdrukkingen⁤ van solidariteit⁤ en steun,⁤ maar hebben ook een diepere ⁤symbolische betekenis. Deze ‍armbandjes dragen‍ vaak meer dan alleen esthetische waarde; ze zijn een symbool ⁤van ​hoop, moed en ⁤doorzettingsvermogen voor degenen die⁢ met borstkanker‍ te maken hebben.

Een​ belangrijk aspect van steunarmbandjes bij borstkanker is het bewustzijn dat ze creëren. Door⁤ het dragen van⁣ deze ‌armbandjes tonen mensen hun betrokkenheid⁣ bij ⁢de strijd ‍tegen borstkanker en verspreiden ze het bewustzijn⁢ over deze ziekte. Dit ‌kan anderen inspireren ⁤om hetzelfde te doen en helpt om⁤ het taboe rond borstkanker te‌ doorbreken. Het dragen⁤ van ⁣een steunarmbandje⁢ laat zien⁢ dat ​je ⁣mensen met borstkanker steunt en dat je samen met hen vecht tegen deze verwoestende​ ziekte.

Daarnaast⁢ fungeren steunarmbandjes bij⁤ borstkanker ‍als een symbool van ⁣kracht​ en hoop. Voor degenen die ‍zelf ⁣borstkanker hebben overwonnen of nog steeds ​in de strijd verwikkeld ⁣zijn, is het dragen van een ⁣armbandje een ⁢herinnering aan hun⁤ eigen veerkracht en doorzettingsvermogen. Het⁢ is‌ een symbool dat ⁣hen ‌eraan herinnert dat ze niet‌ alleen zijn en ‍dat ze de kracht hebben om de ‍uitdagingen ⁤van de ziekte te overwinnen.

Steunarmbandjes bij⁣ borstkanker hebben dus ⁣zowel een symbolische ‍betekenis als​ een⁤ praktische ‌functie. Ze laten zien dat mensen om geven en⁤ dat ze bereid zijn ​om steun te bieden aan degenen ​die getroffen zijn door⁤ borstkanker. Door ​het dragen​ van ⁤deze armbandjes⁤ kunnen mensen een krachtig statement ⁣maken en​ bijdragen aan⁣ het‌ vergroten ⁤van⁤ het bewustzijn en de steun voor ‍de‌ strijd tegen borstkanker.

3.‍ “Hoe ​steunarmbandjes bijdragen ‌aan de strijd⁤ tegen ‍borstkanker”

Steunarmbandjes borstkanker: helpen ​in de strijd

Steunarmbandjes zijn een ⁢krachtig symbool ⁢van ⁢solidariteit en steun voor mensen die worden getroffen door borstkanker. Deze kleine ​accessoires ‌hebben‌ niet alleen een ⁤esthetische‌ waarde, ​maar ​dragen ook bij aan⁣ de bewustwording en fondsenwerving voor deze ziekte. In dit‌ artikel zullen we bespreken .

Een van de belangrijkste manieren waarop steunarmbandjes⁣ helpen is ⁤door het creëren van bewustzijn. Door het dragen van een roze armbandje ⁣tonen ‌mensen hun‌ betrokkenheid en laten ze zien ⁢dat ​ze solidair zijn met ⁤degenen die getroffen⁣ zijn door borstkanker. Dit simpele gebaar ⁣kan anderen ⁢inspireren⁤ om ook hun ‌steun​ te tonen en kan het gesprek over borstkanker op gang brengen. Bovendien​ fungeren steunarmbandjes​ als ⁣een herinnering dat het belangrijk is om regelmatig⁢ zelfonderzoek te doen⁣ en om​ op ⁤te ⁢letten op mogelijke symptomen van ‍borstkanker.

Naast het genereren van‌ bewustzijn spelen steunarmbandjes ook een rol bij​ de fondsenwerving voor onderzoek ⁢naar borstkanker. Vaak ⁤worden deze armbandjes verkocht en‍ gaat een deel ⁢van de⁢ opbrengst naar organisaties die zich inzetten voor deze⁢ ziekte. Deze⁤ fondsen worden⁤ gebruikt voor het financieren ​van onderzoek naar nieuwe behandelingen, ‍het bieden van psychologische ondersteuning aan patiënten ‍en hun families,​ en​ het verbeteren van voorlichting en preventieprogramma’s. Door⁢ het⁣ dragen van een steunarmbandje laten mensen‍ niet alleen zien dat ze betrokken zijn, maar dragen ‌ze⁢ ook direct bij aan de strijd tegen borstkanker.

Het ⁣is ⁤belangrijk om te benadrukken⁢ dat steunarmbandjes niet alleen een modeaccessoire⁤ zijn, maar‍ een symbool van hoop en solidariteit. Ze herinneren‌ ons eraan‌ dat​ we elkaar ⁤moeten steunen in moeilijke tijden en dat we samen kunnen werken aan het verslaan van deze ⁢ziekte. Of je ‍nu ‍zelf⁢ getroffen bent door ‌borstkanker, iemand ⁣kent⁣ die erdoor is getroffen ‌of gewoon je ⁢steun⁤ wilt betuigen, het dragen van een⁣ steunarmbandje is⁢ een ⁢mooie‍ manier om bij te ⁤dragen aan‌ de strijd tegen borstkanker.

Bij het‍ dragen van een steunarmbandje laat je zien dat ‌je geeft om degenen⁤ die getroffen zijn door borstkanker en dat je‍ wilt bijdragen aan het vinden​ van​ een oplossing. Dus ‌waar wacht je nog​ op? Doe mee ‌en draag ⁣ook ⁣jouw ​steentje bij in de ⁢strijd tegen borstkanker.

Note:⁢ HTML formatting is​ not‌ supported by​ this platform, but you can apply it in your own content management system.

4. “Het belang van‌ steun en solidariteit‍ bij ‌borstkanker:​ de rol ​van steunarmbandjes”

Als we te maken krijgen met borstkanker, is het essentieel om steun en solidariteit te ervaren. Het is een moeilijke en ​uitdagende tijd waarbij ⁤we alle emotionele en fysieke steun ‌kunnen gebruiken die we kunnen‌ krijgen. Steunarmbandjes spelen‌ een belangrijke rol in deze strijd⁣ en kunnen op‍ verschillende manieren helpen.

Ten eerste‍ bieden⁣ steunarmbandjes een tastbare ​herinnering ⁤aan ⁣de ⁢moed en⁤ veerkracht die borstkankeroverlevenden⁤ tonen. Door zo’n armband ⁤te dragen,⁤ kunnen anderen zien dat je solidair bent met ‌hen en hen steunt. Het ⁣symboliseert ook de gemeenschap⁤ en‌ verbondenheid tussen mensen die ⁢allemaal de impact van deze ziekte begrijpen.

Daarnaast kunnen⁤ steunarmbandjes ⁢een bron van ⁤hoop en​ inspiratie zijn ​voor degenen‌ die momenteel tegen ​borstkanker vechten. Het dragen van een armband met ​een motiverende boodschap kan hen eraan ‌herinneren dat ze niet alleen ​zijn in‍ hun strijd en dat er mensen zijn die om hen geven.‌ Het kan ⁢een ‌positief gevoel⁤ van kracht⁢ en doorzettingsvermogen⁤ geven ​tijdens⁢ de behandeling en herstelperiode.

Steunarmbandjes hebben ook​ een praktisch nut. Ze kunnen dienen als aandenken aan ‍een geliefde die borstkanker ⁢heeft ‌overwonnen of kan gebruikt worden als een manier om geld in te⁣ zamelen voor onderzoek​ en ondersteuning. Door het ​dragen van een armband, steun je niet alleen individuen, maar ook de hele borstkankergemeenschap.

In de ⁤strijd tegen borstkanker is steun ‍en solidariteit van onschatbare waarde. Steunarmbandjes vervullen een belangrijke rol in het tonen van steun aan ⁣degenen ‌die getroffen zijn door ‌deze ziekte. Ze symboliseren moed, hoop, gemeenschap en verbondenheid. Door het dragen ⁣van ⁤zo’n armband ‌kunnen we samenwerken om bewustzijn te creëren, onderzoek te ‍ondersteunen‌ en degenen die vechten tegen borstkanker⁢ te ondersteunen.

5. “Verschillende ⁣soorten steunarmbandjes en hun doel ⁢bij‌ borstkanker”

Borstkanker is een ziekte‌ die ⁤miljoenen vrouwen over de hele ⁢wereld treft. Het is een‍ emotionele en fysieke strijd, en⁢ het hebben van steun en‌ solidariteit van anderen ⁣kan een grote troost zijn. Steunarmbandjes spelen een⁣ belangrijke rol in het ondersteunen van vrouwen die‌ met borstkanker worden ‍geconfronteerd. Ze bieden niet alleen ⁢een tastbare herinnering aan de kracht en⁣ veerkracht van de dragers, maar hebben ​ook ⁢symbolische betekenissen en doelen.

De‍ verschillende soorten steunarmbandjes die beschikbaar zijn voor vrouwen ‍met borstkanker zijn⁤ divers en gevarieerd.‌ Een van de meest populaire soorten is⁤ het roze lintarmbandje. Het⁤ roze‌ lint ⁣is het internationale ⁣symbool van borstkanker en draagt ⁤​​een sterke boodschap van hoop, moed en solidariteit. Door een roze lintarmbandje ⁣te ‍dragen, kunnen vrouwen met ‌borstkanker elkaar herkennen ⁣en steunen, en het is ook een manier om bewustzijn ‌te creëren en anderen aan te moedigen om zich‍ bij de strijd tegen ⁤borstkanker ⁢aan te sluiten.

Naast⁤ het roze lintarmbandje zijn ⁣er ook ⁢andere steunarmbandjes beschikbaar, elk met hun eigen specifieke betekenis en ⁣doel. Een voorbeeld hiervan is het ‌hartvormige⁤ armbandje, dat‍ symbool staat‍ voor liefde, genegenheid‌ en steun. Door dit armbandje te dragen, ⁤kunnen ⁢vrouwen met borstkanker herinnerd worden ⁢aan de liefde en steun die ze om zich heen hebben, en kan het​ hen eraan herinneren‍ dat ze niet alleen zijn in hun strijd.

Het dragen van steunarmbandjes⁢ heeft ‌een krachtig effect op vrouwen met borstkanker. Het geeft hen een gevoel ‌van verbondenheid ⁣en‌ saamhorigheid, en herinnert ⁣hen eraan dat ze​ deel uitmaken van een gemeenschap‌ die ‍hen steunt en om hen geeft. ​Het‍ is een simpele, maar ⁤doeltreffende manier om ‍steun ‍te bieden en bewustzijn te creëren​ voor⁣ borstkanker.

In het⁤ kort, steunarmbandjes ‍zijn een symbolische en tastbare manier om steun en ⁣solidariteit te tonen aan vrouwen met borstkanker. Ze dienen niet alleen‍ als‌ een herinnering aan de kracht en veerkracht van de dragers, maar ook ​als een manier om bewustzijn te creëren en anderen aan te moedigen om deel te nemen aan de strijd tegen​ borstkanker. Of het ⁤nu een roze lintarmbandje of een hartvormig armbandje⁢ is, deze kleine accessoires kunnen⁤ een‍ grote impact hebben ‌op het leven ‌van vrouwen met borstkanker.‍ Draag⁤ ze ‍met ‌trots ⁤en ‍laat ‌zien dat je​ er⁤ bent om te steunen en te helpen ‍in de⁤ strijd tegen‌ borstkanker.

6. “Hoe ‍je een‌ steunarmbandje voor borstkanker kunt ‌dragen en ⁤steunen

Steunarmbandjes voor​ borstkanker zijn⁢ een krachtig symbool⁣ van solidariteit en steun. Ze worden ⁢gedragen om bewustzijn te creëren⁣ voor ​borstkanker en om degenen die door ‍deze ziekte ⁤worden getroffen ‌te ondersteunen. Het dragen van een‌ steunarmbandje kan een mooie ‍manier zijn om je betrokkenheid te ​tonen en je steun ‌te betuigen aan ⁣degenen ‍die ⁣vechten tegen ‌borstkanker.

Er ‌zijn ⁤verschillende ‍manieren waarop⁢ je een steunarmbandje voor borstkanker kunt‍ dragen en steun‍ kunt‌ bieden. Een van de meest​ populaire‍ manieren is om een roze steunarmbandje te dragen. ⁣Roze is ⁣de kleur die traditioneel geassocieerd ⁤wordt‍ met borstkanker, en het dragen van‍ een roze ‌armbandje kan laten zien​ dat je de strijd tegen deze ziekte steunt.

Een andere manier om‌ steun te bieden ⁢is door steunarmbandjes te kopen ‍en te dragen die specifiek zijn ontworpen voor borstkankeronderzoek of andere organisaties ‍die ⁣zich inzetten ⁣voor het bestrijden van borstkanker. Deze armbandjes hebben ‌vaak een uniek ⁤ontwerp en worden verkocht om geld​ in te zamelen‍ voor het goede doel. ⁢Door zo’n armbandje te⁤ dragen, laat ‍je ‍niet alleen zien dat​ je betrokken bent, maar draag je⁣ ook bij aan de financiering van ⁤onderzoek en ondersteuning ‍voor mensen⁣ die met⁢ borstkanker leven.

Bovendien kun je ook overwegen om steunarmbandjes ‍uit te delen aan vrienden, familieleden en collega’s.⁢ Dit kan anderen aanmoedigen om deel ‌te nemen ​aan⁤ de‍ strijd tegen⁣ borstkanker en kan​ een gesprek op gang brengen over het belang⁤ van ⁣vroege detectie en behandeling.‍ Het⁣ uitdelen van steunarmbandjes is ‌een eenvoudige, maar⁣ effectieve manier om bewustwording‌ te‍ vergroten en anderen ‌aan te moedigen om​ actie te ‌ondernemen.

Kortom, het dragen van een ‌steunarmbandje ⁣voor ‍borstkanker en het steunen van deze‌ oorzaak kan een krachtige‌ manier zijn om betrokken te raken en een positieve⁢ impact te hebben. Of​ je ​nu⁢ een roze armbandje draagt, steunarmbandjes koopt of ze uitdeelt aan ‍anderen, jouw steun kan ​een verschil maken⁢ in het leven⁢ van degenen die⁣ getroffen⁣ zijn door borstkanker. Samen⁤ kunnen we de⁢ strijd ‌tegen deze ziekte aangaan⁢ en⁢ hoop en steun bieden aan degenen die​ het nodig hebben.

Vragen en antwoorden

Q: Wat zijn steunarmbandjes borstkanker en ⁣hoe kunnen⁣ ze ‍helpen​ in de ⁢strijd?

A:⁢ Steunarmbandjes borstkanker zijn ‍kleine armbandjes ⁣die gedragen kunnen ‌worden als een symbool ‍van‌ steun⁤ en⁢ solidariteit voor ‍vrouwen die de strijd⁢ tegen borstkanker⁤ aangaan. ⁣Deze armbandjes zijn‍ niet alleen een modeaccessoire, maar hebben ook een diepere ⁣betekenis⁤ en kunnen een positieve⁤ impact hebben op zowel de drager als ⁣de mensen om ⁤hen ‍heen.

Q: Hoe dragen steunarmbandjes‌ bij aan het bewustzijn rondom borstkanker?

A: Door het dragen⁢ van steunarmbandjes borstkanker wordt er op‌ een ​subtiele manier⁣ aandacht gevraagd voor ⁢borstkanker en het belang van ⁤vroege detectie. Het kan een ⁣gespreksstarter zijn ‌en⁣ mensen aanmoedigen om ⁢openlijk over dit onderwerp te praten. Hierdoor worden anderen‌ bewust‌ gemaakt van⁢ de impact van borstkanker en de noodzaak van regelmatige controles en screenings.

Q: Wat⁢ maakt ‌steunarmbandjes borstkanker⁣ een krachtig symbool?

A: Steunarmbandjes borstkanker‌ dienen⁢ als‍ een krachtig symbool van hoop, moed en solidariteit.‍ Door het dragen van⁢ zo’n armbandje kan de‌ drager een​ gevoel⁤ van verbondenheid ervaren met andere vrouwen die ‌dezelfde strijd doormaken. ‍Het herinnert hen eraan‍ dat ⁤ze niet⁢ alleen zijn en dat ze ​gesteund worden, zelfs ‍in moeilijke tijden.

Q: ​Zijn er specifieke designs of ⁤kleuren ‍die geassocieerd worden met steunarmbandjes borstkanker?

A: Ja, het roze‍ lintje is het⁢ internationaal erkende symbool voor ⁤borstkanker. Veel steunarmbandjes⁣ borstkanker ⁤bevatten ​daarom het roze‍ lintjes-design. Echter, er zijn ‍ook⁢ andere designs en kleuren beschikbaar, zodat vrouwen hun steun op een persoonlijke manier kunnen tonen.

Q:‌ Waar kan ​ik steunarmbandjes borstkanker krijgen?

A: Steunarmbandjes borstkanker zijn verkrijgbaar bij verschillende online ‍retailers en in sommige fysieke ⁤winkels.‍ Daarnaast worden ze​ ook vaak⁢ verkocht tijdens borstkankergerelateerde evenementen, zoals fondsenwervingsactiviteiten ⁢of⁢ bewustwordingscampagnes. Het is ook ‍mogelijk om⁣ steunarmbandjes te bestellen⁣ bij ⁣speciale‍ goede doelen die ‌zich inzetten​ voor borstkankeronderzoek en -ondersteuning.

Q: Hoe ⁣kan ik bijdragen aan ‍de strijd tegen borstkanker⁤ met behulp van steunarmbandjes?

A: Door steunarmbandjes borstkanker ⁣te kopen en ⁣te dragen, draag je⁢ niet alleen bij aan het vergroten ‍van het bewustzijn rondom borstkanker, maar ondersteun je ook‍ de‍ organisaties die zich inzetten voor ⁤onderzoek en het bieden ​van steun aan ⁢vrouwen⁤ met borstkanker. ⁣Een deel van de opbrengsten van ‌de verkoop ⁣van‌ deze⁢ armbandjes gaat vaak naar deze ⁢goede doelen, waardoor ‍ze‌ hun belangrijke werk kunnen voortzetten.

Q: Wat maakt ‌steunarmbandjes borstkanker zo speciaal voor‍ vrouwen die deze strijd doormaken?

A: Steunarmbandjes‍ borstkanker zijn een tastbaar‍ symbool van ⁢steun⁢ en hoop. ⁢Voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, kunnen ⁣deze armbandjes een⁢ emotionele⁢ waarde​ hebben. Het dragen⁣ van een ⁢steunarmbandje herinnert hen eraan dat ​ze sterk, dapper en verbonden‌ zijn met anderen in dezelfde situatie, ​wat hen⁣ kan helpen ⁢om‍ door te gaan en hun gevecht met ‍moed en positiviteit aan te gaan. ⁤

Sluitopmerkingen

Bedankt voor het lezen van ons artikel over⁣ steunarmbandjes borstkanker: helpen in de ⁢strijd! Deze kleine accessoires hebben‌ een grote⁤ impact op mensen die⁣ te maken hebben met deze ziekte. Ze dienen ‌niet alleen als​ een symbool van​ steun, ⁢maar fungeren ook als⁢ een​ dagelijkse⁣ herinnering aan ‌kracht en doorzettingsvermogen.

Door het dragen van een steunarmbandje‍ kunnen vrouwen met borstkanker zich gesteund voelen⁤ door hun gemeenschap en ⁤geliefden. Het‌ wordt​ een ⁣tastbaar symbool van solidariteit en empathie. Bovendien kan het ook helpen om het bewustzijn rondom ‌borstkanker te vergroten, aangezien anderen ⁣vragen stellen over de betekenis ervan.

Maar deze armbandjes doen meer dan alleen symbool staan voor steun. Ze kunnen‍ ook een positief effect hebben op de mentale gesteldheid van de drager. In moeilijke tijden kan ⁤het vasthouden of aanraken van het⁤ armbandje ​een gevoel van‌ hoop en moed geven.‌ Het ‍kan zelfs fungeren ‍als een reminder om in het moment te blijven en ​te ⁣genieten van kleine geluksmomenten.

Daarnaast ​zijn er steunarmbandjes die speciaal ontworpen zijn om⁢ geld in te zamelen ‍voor​ onderzoek en behandeling van ​borstkanker. Door zo’n armbandje te kopen, draag je niet alleen bij aan ⁣het financieren ⁣van belangrijk wetenschappelijk onderzoek, maar ook aan⁣ het ondersteunen van vrouwen die momenteel met de ziekte ⁢worstelen.

Kortom, steunarmbandjes ‍borstkanker zijn veel meer ⁣dan​ alleen sieraden. Ze vertegenwoordigen ⁢hoop, solidariteit en veerkracht. ‌Dus waar wacht ⁢je nog op?⁢ Steun de ⁢strijd ⁣tegen borstkanker en draag zo’n‍ armbandje met trots! Samen kunnen we ‌het bewustzijn‍ vergroten en een positieve impact hebben op het ⁢leven van degenen die getroffen ⁢zijn door deze ziekte.

Dus waar wacht je nog op? Kies ​jouw ⁣favoriete⁢ steunarmbandje ‍en laat zien ⁢dat je er ⁣bent voor de vrouwen⁢ die⁤ vechten⁣ tegen​ borstkanker. ‍Samen kunnen we een⁢ verschil maken ‌en steun⁢ bieden in hun ⁤strijd.

Oorspronkelijke prijs was: €29,95.Huidige prijs is: €27,95.
Oorspronkelijke prijs was: €29,95.Huidige prijs is: €27,95.